Potrdilo o sodelovanju v projektu TVU

Andragoški center Slovenije izdaja dve vrsti potrdil o sodelovanju v projektu TVU:

  • potrdila, namenjena posameznikom, zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja, ter
  • splošna potrdila o sodelovanju v projektu TVU.

Do izdaje prvega potrdila so upravičeni posamezniki, zaposleni v šolah in sorodnih ustanovah, ki so sodelovali v projektu TVU kot nosilci projekta TVU v tej ustanovi, nosilci območne/tematske koordinacije v projektu TVU ali nosilci koordinacije Parade učenja v projektu TVU in so na podlagi 20. člena, razdelka B, 29. alineje Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (UL RS 54/2002, 123/2008, 44/2009, 18/2010 in 113/2020) upravičeni do 2 točk. Obveznosti, povezane s posamezno vlogo v projektu TVU, so opredeljene v spodnjih obrazcih.

Posameznik lahko v danem letu prejme le eno od naštetih treh različic potrdila.

Za izdajo potrdila morata biti izpolnjena dva pogoja:

  1. oddana anketa o TVU 2020 (glej https://tvu.acs.si/anketa) ter
  2. oddana pisna vloga, pripravljena na enem od treh obrazcev:

Do izdaje drugega potrdila so upravičeni sodelavci prej omenjenega nosilca TVU ter posamezniki, ki so zaposleni v ustanovah, ki jih prej omenjeni pravilnik ne zadeva. Potrdilo ima v tem primeru povsem neformalen značaj in ne pomeni vrednotenja ali umeščanja na podlagi kakršnih koli pravilnikov o napredovanju.

Tudi za izdajo tega potrdila morata biti izpolnjena dva pogoja:

  1. oddana anketa o TVU 2020 (glej https://tvu.acs.si/anketa) ter
  2. oddana pisna vloga, pripravljena na obrazcu Priloga 2 k Anketi_splosno_2020.

Za pravilnost podatkov o posameznikovi vlogi v projektu TVU jamči ravnatelj oziroma direktor ustanove.

Vloge naj bodo naslovljene na Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, s pripisom »Za potrdila TVU«. Potrdila se izdaja za tekoče leto, in sicer za vloge, ki bodo prispele na naš naslov po zaključku projekta TVU do konca leta 2020, izjemoma pa do začetka naslednjega TVU. Za nazaj potrdil ne izdajamo.

Kontaktni osebi: Erika Brenk in Zvonka Pangerc Pahernik.