Andragoški kolokvij

Andragoški center Slovenije (ACS) v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) že od leta 1997 organizira andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje na državni ravni. Kolokvij je namenjen osvetlitvi sodobnih tem ter izmenjavi dosežkov in stališč raziskovalcev, teoretikov in praktikov na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

24. AK smo za zaprto skupino vabljenih izpeljali 15. in 16. septembra 2020 prek spletnega okolja Zoom. Tema letošnjega, mednarodnega AK je bila ‘Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje’. Na dogodku so bili udeležencem iz 30 evropskih držav predstavljeni pristopi in primeri Bolgarije, Islandije, Slovaške, Slovenije in Španije. AK je bil obenem posvetovalni (PLA – peer learning activity) dogodek projekta EPUO. Objavljamo program kolokvija in predstavitve.


23. AK smo pripravili 31. maja v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani. Tema tega osrednjega strokovnega dogodka v okviru TVU je bila prenova nacionalnega programa izobraževanja odraslih, s poudarkom na njegovi umeščenosti in dometuVeč >>


22. AK smo pripravili skupaj z Ljudsko univerzo Jesenice na temo razvoja in pomena ključnih kompetenc za kakovostno življenje starejših odraslih. Dogodek je bil 7. junija 2018 na Jesenicah. Več >>


21. AK smo izpeljali 3. in 4. oktobra 2017 v Ajdovščini na temo Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe. Več na spletni strani 21. AK.


20. AK smo izpeljali 29. septembra 2016 v Ljubljani na temo Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih. Več na spletni strani 20. AK.


19. AK smo izpeljali 16. junija 2015 na temo spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslihVeč >>


18. AK smo izpeljali 29. maja 2014 na temo Učeče se skupnosti – praksa, pojmovanje, potencialiVeč >>


17. AK na temo Izobraževanje priseljencev v luči Evropskega leta državljanov je bil organiziran 5. junija 2013 v Ljubljani. Več >>


16. AK je bil izpeljan 22. maja 2012 na ACS v Ljubljani na temo Izzivi izobraževanja odraslih v Sloveniji v luči prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014Več >>


15. AK, 26. maja 2011 v Ljubljani, je bil uglašen na temo Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje odraslih. Več >>


14. AK, 20. maja 2010 v Slovenski Bistrici, je bil uglašen na slogan Izobraževanje po meri gospodarstva – ključ je v sožitju! Več >>


Na 13. AK, 20. maja 2009 v Ljubljani, so strokovnjaki razpravljali o Izobraževanju starejših odraslih v letu ustvarjalnosti in inovativnosti. Več >>


12. AK je bil organiziran 5. junija 2008 na Bledu na temo E-izobraževanje za odrasle – stanje in izziviVeč >>


11. AK je ACS organiziral 12. decembra 2007 v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanjena temo Akcijski načrt za učenje odraslih – priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja ter šolski sistem. Več >>


10. AK je bil organiziran 17. oktobra 2006 na temo Udeležba odraslih v izobraževanju: spodbude in ovire. Strokovnjaki so se posvetili vprašanjem: kakšna je vključenost odraslih v procese vseživljenjskega učenja, kakšni so pogledi stroke in kakšni so ukrepi države v podporo utrjevanju vidika vseživljenjskega učenja. Povzetki prispevkov so objavljeni na http://tvu.acs.si/ak/10/program.html.


9. AK z naslovom Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva je bil organiziran 14. in 15. oktobra 2005 in je bil namenjen razmisleku o konceptih in strategijah za uspešno učenje aktivne demokratične vključenosti (tako na nacionalni kot globalni ravni), znanju, spretnostih in kompetencah, ki so za to potrebne, ter o učinkovitih načinih promoviranja povezav med aktivnim državljanstvom in vseživljenjskim učenjem. Plenarni prispevki, povzetki in predstavitve so objavljene na spletu.


Tema 8. AK, izpeljanega 22. in 23. oktobra 2004, je bila Izobraževanje in usposabljanje učiteljev v izobraževanju odraslih. Udeleženci, kar četrtina je bila tujcev, so razmišljali o izobraževanju in usposobljenosti učiteljev oziroma izobraževalcev, ki prevzemajo različne vloge pri učenju in izobraževanju odraslih, in o njihovem vplivu na kakovost, uspešnost in učinkovitost učenja in izobraževanja odraslih. Večino plenarnih prispevkov in predstavitev smo zvezali v zbornik.


Na 7. AK, 17. in 18. oktobra 2003, ki smo ga poimenovali Sodobni vidiki učenja in motivacije odraslih, smo se osredotočili na dva pomembna vidika izobraževanja odraslih: značilnosti učenja in motivacije odraslih. Zbornik prispevkov Current Issues in Adult Learning and Motivation (Sodobni vidiki učenja in motivacije odraslih) obravnava problematiko pomanjkanja motivacije za udeležbo v izobraževanju.


6. AK, izpeljan 15. oktobra 2002, je omogočal izmenjavo strokovnih mnenj na temo Motivacija v izobraževanju odraslih. Tuji in domači udeleženci so predstavili svoje poglede na dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo pripravljenost odraslih, da se vključijo v izobraževanje in učenje. Več >>


Tema 5. AK, izpeljanega 16. oktobra 2001, je bila Izobraževanje odraslih in spreminjajoča se narava dela. V središču pozornosti razpravljalcev je bilo vprašanje, kako odgovoriti na izzive s preloma stoletja, ko so se spremenila pravila igre v gospodarstvu, nova pa še niso bila povsem utečena. V središče razprave je bil postavljen paradoks med relativno razvito mrežo ponudnikov izobraževanja in njihovo paleto programov ter nizko motivacijo za učenje, predvsem nekvalificirane ali nizko kvalificirane delovne sile.


16. in 17. oktobra 2000 smo organizirali mednarodni 4. AK z naslovom Pismenost, participacija in družba znanja. Njegov namen je bil osvetliti razvojni zaostanek Slovenije na področju izobraženosti in pismenosti odraslega prebivalstva v primerjavi z razvitimi evropskimi državami in nekaterimi srednjeevropskimi državami. Plenarna predavanja in diskusijski prispevki so objavljeni v zborniku z naslovom Pismenost, participacija in družba znanja.


3. AK, izpeljan 19. oktobra 1999, smo poimenovali Izobraževanje odraslih za aktivno državljanstvo – nuja ali utopija? Uvodne referate so pripravili sodelavci ACS, da bi tako javno predstavili nekatera dela, ki so bila v preteklem letu opravljena pri pripravi podlag za nacionalni program izobraževanja odraslih. S krajšimi prispevki pa so sodelovali številni andragogi, sociologi, politologi, psihologi in drugi. Referati so bili objavljeni v posebni izdaji revije Andragoška spoznanja, štev. 4/1999.


26. oktobra 1998 je bil izpeljan 2. AK na temo Izobraževanje odraslih kot dejavnik zmanjševanja socialne neenakosti in socialnega vključevanja s podnaslovom Za kritično teorijo izobraževanja odraslih. Zbornik prispevkov z naslovom Izobraževanje odraslih, socialna neenakost in socialna vključenost je izšel v zbirki Študije in raziskave 8.


1. AK je bil organiziran 3. oktobra 1997 na temo Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Številni domači in tuji udeleženci so v razpravi osvetlili sodobne »poglede na pojma izobraževanje in učenje s posebnim poudarkom na njuni rabi v Sloveniji ter vseživljenjskost in spreminjanje pojmovanj o izobraževanju in učenju, ki ga strokovnjaki označujejo kot ‘paradigmatični premik od izobraževanja k učenju’.« (iz vabila) V zbirki Študije in raziskave 7 je leta 1998 o tem izšla publikacija  Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje.